Gravskötsel

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras på gravkontoret för 1, 5 eller 10 år.

Prisuppgifter fås från gravkontoret.

Skötselpriser fr.o.m. 1.4.2022

Här kan ni begära offert på gravskötsel. Klicka på länken och fyll i frågeformuläret.Öppna länk i ny flik

Begonia
Begonia

KUNGÖRELSE

Planerna för en utvidgning av Esse begravningsplats blev klara hösten 2016. Avdelning 3 på Esse gamla begravningsplats berörs också och ska få en ny dispositionsplan. Enligt planerna kommer en del av avdelning 3 att användas som en samlingsplats för de gamla minnesmärken som finns på avdelningen och på ett annat område anläggs en minneslund för urnor. Gravarna på området är sedan tidigt 1900-tal och inga gravläggningar på området har skett sedan 1936. För majoriteten av gravarna har gravrätten gått ut.

Förflyttning av minnesmärken

På avdelningen finns ett antal gravar vars gravrätt har gått ut. Minnesmärkena är dock anhörigas egendom. I kyrkoordningens kapitel 17 § 12 stadgas att om gravrätten har upphört och finns det på graven anläggningar och minnesvård av konstnärligt eller historiskt värde, vilka inte kan kvarlämnas på platsen, skall de förflyttas till lämpligt ställe på begravningsplatsen eller tillses att de på annat sätt bevaras. En förteckning  över  ifrågavarande minnesmärken och de planerade åtgärderna finns på kyrkliga samfällighetens webbsida www.pnks.fi samt på anslagstavlorna. Minnesmärket har utmärkts med ett meddelande. Anhöriga ges möjlighet att skriftligen meddela sin åsikt om de planerade åtgärderna senast 29.02.2020 till gemensamma kyrkorådet och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, PB 34, 68601 Jakobstad. Märk kuvertet ”Minnesmärken Esse” eller epost till adressen pedersorenejdens@evl.fi.

Uppmaning att iståndsätta gravar som är oskötta

Ett fåtal gravar har beteckningen allframtidsgravar. Dessa gravar är oskötta. I enlighet med kyrkolagens 17 kapitel 5 § 3 mom. har gemensamma  kyrkorådet beslutat ålägga den som innehar gravrätten till någon av ifrågavarande gravar att iståndsätta graven inom ett år efter att beslutet har delgetts honom eller henne. Gör han eller hon inte det, kan kyrkorådet förklara gravrätten förverkad. Gravrättsinnehavaren anses ha fått del av beslutet när kungörelsen har publicerats i en tidning. Graven skall vara iståndsatt före 31.12.2020. En förteckning med platsnummer över ifrågavarande gravar finns på kyrkliga samfällighetens webbsida www.pnks.fi samt på anslagstavlorna. Gravarna som bör iståndsättas har utmärkts med ett meddelande på graven.

Tilläggsuppgifter ger gravkontoret, tel. 040 3100 403 eller marianne.brann@evl.fi.

Jakobstad, 30.10.2019

 

Gemensamma kyrkorådet

Karta för Esse gamla begravningsplats avdelning 3 Öppna länk i ny flik

Karta över Esse begravningsplats utvidgning, urnlundÖppna länk i ny flik

Tag kontakt

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Sekreterare
Pedersörenejdens församlingar
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Förvaltningssekreterare
Pedersörenejdens församlingar
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad