Råd och hjälp till anhöriga

 

När en anhörig har dött

När en anhörig har dött kan det kännas som om livet stannar upp. Samtidigt finns det många praktiska saker som måste skötas i anslutning till begravningen. Det verkar ibland övermäktigt. Trots att det känns tungt är det bra att så långt som möjligt själv sköta det praktiska.

Den kristna begravningen ger oss tillfälle att ta avsked på ett värdigt sätt. De anhöriga kan vända sig till respektive församlings kansli och ekonomikontorets gravkontor för att få hjälp med de praktiska arrangemangen. Vi hoppas att dessa råd och anvisningar, som sammanställts på kyrkliga samfällighetens gravkontor, kan vara till hjälp vid ordnandet av begravningen.

 

Förberedelser för begravningen

 

Tid och plats

Dödsattesten sänds från sjukhuset till Institutionen för hälsa och välfärd. Begravningstillståndet sänds till kyrkliga samfällighetens gravkontor, som har hand om gravläggningar på Jakobstads, Pedersöre, Esse och Purmo begravningsplatser.

Obduktion kan vara nödvändig om dödsorsaken är oklar. Obduktionerna utförs i regel i Uleåborg och den läkare som utfört obduktionen skriver dödsattest och begravningstillstånd som sänds till gravkontoret.

På församlingens kansli kommer man överens om tid och plats för jordfästning och eventuell minnesstund. Församlingssekreteraren bokar präst och kantor samt församlingsutrymme för minnesstunden om så önskas. Vanligen sker jordfästningen inom 2-3 veckor efter dödsfallet.  Begravningsdagar är måndag-lördag. Så långt som möjligt strävar vi till att beakta de anhörigas önskemål.

Jordfästningen kan ske i kyrka, kapell, på gravgården eller i den avlidnes hem. På Jakobstads begravningsplats finns ett begravningskapell, Johanneskapellet med plats för 150 begravnings­gäster.

Präst och kantor

Medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan

För präst och kantor från en församling inom den kyrkliga samfälligheten betalas inga ersättningar. Om de anhöriga önskar en annan präst eller kantor bör de själva sköta kontakterna och stå för eventuella omkostnader.

I undantagsfall kan en präst från någon annan kristen kyrka eller annat kristet samfund få förrätta jordfästningen då detta är den avlidnes klart uttalade vilja. Om detta skall man i varje fall komma överens med församlingens kyrkoherde (Kyrkoordningen 2:22).

Inte medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan

Församlingens kyrkoherde kan upplåta kyrka eller kapell för jordfästning som förrättas av präst som tillhör annat samfund än vår evangelisk-lutherska kyrka.

Om de anhöriga anhåller om det kan luthersk präst förrätta jordfästningen om det inte strider mot den avlidnas önskan eller, om prästen, på grund av den uppfattning som han erhållit vid själavårdande samtal eller på annat sätt, anser att det föreligger tillräckliga skäl för en jordfästning (KO 2:23).

Samtal med prästen

För alla parter är det viktigt att de anhöriga har kontakt med den präst som skall förrätta jordfästningen. Prästen tar kontakt med de anhöriga och kommer överens om tid och plats för samtal. Med prästen kan de anhöriga tala om allt som hör samman med dödsfallet och jordfästningen. Prästen kontaktar kantorn men de anhöriga kan även vid behov själva ta kontakt med kantorn.

Gravplats och gravgrävning

Gravplats och gravgrävning ordnas vid samfällighetens gravkontor (Jakobstads församlingscenter, Ebba Brahe esplanaden 2), som har hand om Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo begravningsplatser.

Användningsrätten till en gravplats kan inlösas för 50 år. Anhöriga kan återinlösa rätten till graven, när tiden håller på att gå ut.

Nya lediga kistgravplatser finns på kyrkliga samfällighetens samtliga fyra begravningsplatser. På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns särskilda urnegravar och på båda begravningsplatser finns också urnlundar. Uppgifter om lediga gravar och gravarnas pris erhålls från gravkontoret. En frontmans jämte makas gravplats är avgiftsfri.

Gamla gravar och släktgravar. Om man önskar använda en släktgrav som blivit inlöst tidigare, meddelas detta till gravkontoret. En urna kan också nedläggas i en kistgrav.

Ifall det finns flera släktingar som har lika rätt till en gammal grav (är lika nära släkt med dem som är gravsatta i graven) är det bra att diskutera med släktingarna innan gravsättningen och att ta en fullmakt av dem att använda graven.

När gravplatsen är vald informerar gravkontoret begravningsplatsens personal och gravgrävaren.

Om de anhöriga så önskar, skaffas granris mot en liten ersättning och sätts på gravens botten samt under plankorna runt graven. Om de anhöriga själva hämtar granriset till graven tas ingen avgift.

När en gravrätt inlöses skall en gravrättsinnehavare bestämmas. I gravregistret skall finnas uppgifter om gravrättsinnehavare och eftersom gravrätten är i kraft 50 år bör anhöriga meddela till gravkontoret om graven får ny gravrättsinnehavare. Den som innehar en gravrätt företräder dem som får gravsättas i graven samt för talan i frågor som gäller graven så som föreskrivs i begravningslagen och kyrkolagen. Gravkontoret ger gärna närmare information.

  • Kistgrav. I en kistgrav kan finnas en till flera kistplatser beroende på hur stor en grav är. Oftast grävs en grav om möjligt till djupet 2,10 m och då får man ytterligare en plats ovanpå på 1,50 m djup. D.v.s. två kistplatser i en grav (djupgrav). Vi gräver djupgravar på de nyare områdena och på äldre gravområden där det går att gräva på det sättet. Graven blir då 1 meter bred och med två kistplatser. Man kan även sätta urnor i en kistgrav om alla kistplatser är förbrukade. Det ryms betydligt fler urnor än kistor i en grav.
  • Urngravar. I en urngrav begravs endast urnor, oftast 4-6 urnor får plats enligt vad som bestämts i dispositionsplanen. Principen är den samma som med kistgravar att man kan förse graven med en gravsten och blomplantering. De anhöriga får också själva vara med och utföra gravsättningen av urnan.
  • Minneslund. Gravsättningen av urnan i en minneslund sker utan de anhörigas närvaro. Området är gemensamt för alla urnor och man får inte markera platsen för urnan med gravsmyckning och andra föremål. Det finns en gemensam plats dit man kan föra gravljus och blommor. Man kan också beställa en minnesplakett från gravkontoret med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum som sätts upp vid minnesplatsen.

Dödsannons

Dödsannonsen har ursprungligen varit en inbjudan till begravningen. Då begravning i stillhet har blivit allt vanligare har dödsannonsen efteråt i sådant fall blivit meddelande om dödsfallet och tack för deltagande.

Utsjungning och själaringning

Enligt gammal kristen sed kan en kort andakt "utsjungning" hållas i sjukhusets kapell, på inrättningen eller i hemmet före den avlidne förs till bårhuset. Anhöriga kan be att församlingsprästen eller sjukhusteologen medverkar vid denna andakt.

Vid jordfästningar i Pedersöre kyrka, Johanneskapellet och Purmo kyrka hämtas kistan till bårhuset vanligen några dagar före begravningen och vid ankomsten till bårhuset hålls själaringning för den avlidne. De anhöriga kommer överens om detta med den begravningsbyrå som sköter transporten. Önskas själaringning vid någon annan tidpunkt kontaktas gravkontoret.

Bärare

Det behövs 4-6 bärare. Nära anhöriga är självskrivna bärare. De närmaste bär vid kistans huvudända. Arbetskamrater och nära vänner kan också kallas till bärare. Begravningsbyrån kan vid behov ordna bärare.

För bärarna känns det tryggare om de på förhand kommit överens om platserna runt kistan och även besökt graven.

 

Jordfästning               

Jordfästningen förrättas i enlighet med kyrkohandboken. Formulär för jordfästning och begravnings­gudstjänst (som är ett alternativ) finns som bilaga till psalmboken. Med prästen och kantorn kommer man överens om hur jordfästningen skall genomföras, vilka psalmer man vill sjunga och annan sång och musik som eventuellt skall framföras under jordfästningen. En jordfästning är ett tillfälle med gudstjänst-karaktär och detta förutsätter att musiken motsvarar de krav som följer härav.

Församlingarna sköter om att det finns blommor på altaret. Om de anhöriga önskar utsmycka kyrkan eller kapellet med mera blommor ansvarar de själva för dessa. Meddela kyrkvakt-mästaren eller gravkontoret på förhand.

Jordfästning i kyrkan

Vid jordfästningen följs vanligen följande ordning:

1   Kistan bärs in i kyrkan (med fotändan före). Ifall kistan placeras i kyrkan före jordfästningen, bör detta ske ca 20 minuter före jordfästningen inleds. Kistan kan också bäras in när klockringningen börjar.

2.  Kistan placeras i koret med huvudändan mot altaret.

3.  Vanligtvis börjar jordfästningen med preludium (sorgmusik). Därefter följer psalm, bibelläsning, griftetal, jordfästning (tre skovlar sand), bön, välsignelsen och slutpsalm.

     Om de anhöriga önskar extra musik- eller sångprogram bör man komma överens om detta med präst och kantor.

4.  Blommorna läggs ner vid kistan. De närmast anhöriga lägger ner sina buketter först. Det kan också förekomma att de anhöriga önskar att blommorna nedläggs före jordfästningsakten eller att blommorna nedläggs först vid graven.

5.  Psalmsång

6.Ytterkläderna tas på och blommorna hämtas (den som lade ner sina blommor sist hämtar dem först osv.) för att föras till graven.

7.  Kantorn spelar postludium när kistan bärs ut ur kyrkan. Kantorn börjar spela när bärarna ställer sig bredvid kistan. Bärarna har ytterkläderna på. Eventuella huvudbonader sätts på och kistan bärs ut med fotändan före. Genast efter kistan går de närmast anhöriga och efter dem övriga begravningsgäster.

Jordfästning i Johanneskapellet

Vid jordfästning i Johanneskapellet förs kistan in i kapellet av vaktmästaren ca 30 min. före jordfästningen börjar. I övrigt tillämpas samma ordning som vid jordfästning i kyrkan.

Vid graven

Kistan bärs ut ur kyrkan (med fotändan före) och förs till graven. Utanför kyrkan eller kapellet kan kistan placeras på en vagn. Om begravningsplatsen inte finns vid kyrkan eller kapellet bärs kistan in i begravningsbilen. Vid graven vänds kistan så att huvudändan kommer mot minnesmärket och fotändan mot gången. I Purmo följs av hävd ett annat tillvägagångssätt, fotändan vänds mot kyrkan. Band för kistans nedsänkning finns vid graven. Då kistan sänks i graven tar männen av eventuella huvudbonader för en kort stund, men bärarna gör det först efter att kistan sänkts. Bärarna står en kort stund kvar vid graven.

De närmast anhöriga kan om de så önskar kasta blommor eller jord i graven som en symbolisk täckning. Ett lock placeras på graven. Blombuketterna läggs på locket. De närmast anhöriga lägger ner sina blommor först. Därefter kan övriga begravningsgäster lägga ner sina blommor utan att iaktta någon bestämd ordningsföljd, gärna flera samtidigt. När blommorna har lagts ner sjungs vanligtvis en psalm innan någon av de anhöriga inbjuder till minnesstunden, om en sådan har planerats. På begäran kan också prästen inbjuda till minnesstunden.

Begravningsplatsens anställda sköter senare om att graven blir täckt. När de vissnat städas blommorna bort av begravningsplatsens anställda (sommartid ca 2 veckor, vintertid ca 4 veckor). Om anhöriga vill spara de kort och band som finns på blombuketterna är det bäst att klippa bort dem inom ett par dagar efter begravningen för att undvika att de tar skada av väder och vind.

Begravningsplatsens anställda ansvarar även i övrigt för att graven iordningställs efter begravningen. Arbetet är beroende av årstiden och grav med kantstenar (grusgrav) kräver längre tid. Eventuella förändringar av gravens utseende kan samtidigt utföras enligt anhörigas önskemål (t.ex. borttagning av kantstenar och anläggning av gräs).

Kremering

Vid kremering lämnas kistan i kyrkan/kapellet efter jordfästningen. Blommorna kan föras till graven där urnan senare skall läggas ner. Begravningsentreprenören transporterar kistan till krematoriet i Vasa eller Seinäjoki.

När urnan har överlämnats från krematoriet, läggs den i graven oftast i närvaro av de närmast anhöriga,  som kommer överens om urnanedläggelsen med gravkontoret. Vid behov kan präst och/eller någon av begravningsplatsens anställda närvara. I bilagan till psalmboken finns ett formulär som kan användas vid detta tillfälle.

Minnesstund

Efter gravläggningen (efter jordfästningen vid kremering) kan man samlas till en minnesstund. För detta ändamål kan församlingens utrymmen användas. Den kan även hållas i den avlidnes eller någon anhörigs hem eller i något annat lämpligt samlingsutrymme. Under minnesstunden kan ett fotografi av den avlidne vara framlagt. Blommor och ljus kan ställas bredvid. Prästen och kantorn deltar gärna i minnesstunden om de anhöriga så önskar.

Minnesstundens program kan bestämmas tillsammans med prästen. Programmet blir mera personligt om psalmer och andliga sånger som är omtyckta inom familjen tas med. Lämpligt sång- och musikprogram kan också framföras av de anhöriga eller någon annan som kontaktats och någon av de närmast anhöriga, vännerna eller arbetskamraterna kan minnas den avlidne med några korta minnesord. Under minnesstunden läses minnesadresserna av en på förhand vidtalad person. Om det kommit rikligt med minnesadresser, kan det räcka med att ett tack framförs från de anhörigas sida. Vid minnesstundens slut kan någon av de anhöriga tacka de närvarande för deltagande.

Själva minnesstunden föregås vanligen av kaffeservering (inom en del familjer är matservering tradition). Om minnesstunden ordnas i församlingens lokaliteter sköter respektive husmor de praktiska arrangemangen i enlighet med de anhörigas önskemål.

Tacksägelse

Det tillhör den kristna församlingens tradition att i gudstjänsten kungöra att en medlem av församlingen har avlidit. Vanligen sker det söndagen efter begravningen och de närmast anhöriga deltar i gudstjänsten.

I en del församlingar ihågkoms de som avlidit under året under Allhelgonadagen med ljuständning.

Begravnings- och andra kostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. Grävningskostnader och en avgift för återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

Om minnesstund hålls i någon av samfällighetens samlingslokaler uppbärs avgift för duktvätt och timersättning för serveringspersonal.  

Om den avlidne inte var medlem i den evangelisk lutherska kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen samt för användning av kapell eller kyrka.

 

Avgifter från 1.4.2021

Kistgravutrymme                                                                                              220 €

Kistgravutrymme (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)                           290 €

Kistgravutrymme (2), frontveteran + maka/make                                               0 €

Gravplats, urna                                                                                                 70 €

Gravplats, urna (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)                            100 €

Minneslund                                                                                                       40 €

Minneslund (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)                                    55 €

Namnplatta till minneslunden                                                                           40 €

Sockelsten, kist/urngrav                                                                               80 €/m

Gravöppning/fyllning, kista                                                         220,00 – 260,00 €

Gravöppning/fyllning, urna                                                                               50 €

Kistgravens iordningställande                                                           70 € + timdeb

Hyra, kapell eller kyrka (ej medlem i ev.luth.kyrkan)                               230-300 €

Hyra, församlingshem/kyrkhem,

(ej medlem i ev.luth. kyrkan),  moms. ingår                                          260 – 420 €

Dukhyra, moms ingår                                                                           ca 50 - 90 €

Timlön (serveringspersonal), moms ingår                                         28,00 €/timme

Timlön, helg och lördag efter kl. 18                                                   56,00 €/timme

(serveringspersonal), moms ingår

 

Övriga åtgärder

I samband med dödsfallet bör kontakt tas till olika instanser bl.a.:

  • Den avlidnes arbetsgivare (ev. begravningsbidrag, gruppförsäkringar)
  • Försäkringsbolag (om den avlidne haft försäkringar)

Folkpensionsanstalten och banken får information när dödsfallet antecknas i befolkningsregistret.

Inom tre månader efter dödsfallet skall bouppteckning hållas. För detta ändamål krävs bl.a. ämbetsbevis och släktutredningar som det lönar sig att beställa i god tid. Om den avlidne var medlem i Jakobstads svenska, Jakobstads finska eller Pedersöre församling beställs ämbetsbevis och släktutredning från centralregistret i Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2, tel. 0403 100 490.

Gravminnesmärke

Om graven är ny och ingen gravsten finns från tidigare sätter begravningsplatsens personal ett vitt träkors med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum vid graven några dagar efter begravningen.

Anskaffning av minnessten till graven brådskar inte. Minnesmärket kan vara av sten, natursten eller huggen sten, en stenplatta, ett metall- eller träkors, ett konstverk. Minnesmärket bör följa god kristen sed. Samfällighetens gravkontor kan ge närmare uppgifter vid behov, t.ex. hur stort minnesmärket kan vara i förhållande till gravens storlek.

Finns det ett gammalt gravminnesmärke, är detta alltid värt att spara. Det finns olika möjligheter att göra detta. Begravningsplatsens personal hjälper gärna till att hitta en bra lösning.

Enligt vårt begravningsreglemente får en gravvård endast placeras på tjälfri mark, dvs. 1.5-31.10 med reservation för växlingar i väderleken.

Gravskötsel

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras för 1, 5 eller 10 år. Prisuppgifter fås från gravkontoret.

Församlingen hjälper i sorgearbetet

Sorgegrupper ordnas kontinuerligt och de anhöriga kontaktas. De anhöriga kan även ta kontakt till den egna församlingens kansli för att få tid till ett personligt samtal.

Litteratur

Störst är kärleken                                                Anja Porio

Smärtan behöver ord                                               Red. Ulrika Hamilton

Sommarlandet – En berättelse om hopp             Eyvind Skeie

Leva vidare                                                         Verbum, antologi

Bönbok för sörjande                                            berab. Caroline Krook

Om Sorgen                                                         Caroline Krook

Till samma port                                                   Irja Kilpeläinen

Sorgen och Glädjen                                            Westberg, Granger E

- om vägen genom sorgen                                 

Öppethållningstider och telefonnummer

Församlingskanslier

Jakobstads svenska församling, Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Församlingskansliet öppet: må-ti, to-fre kl. 10-15, on 12-15.

Tel. 0403 100 410.

Jakobstads finska församling, Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Församlingskansliet öppet: må, ti, to, fre kl. 9-14, ons kl. 11-16.

Tel. 0403 100 430

Pedersöre församling, tel. 0403 100 440

Kansliet i Esse församlingshem, Essevägen 254, öppet: ons kl. 8.30-12.

Kansliet i Kyrkostrands församlingshem,  Vasavägen 116, öppet: fre kl. 8.30-12.

 

Gravkontoret

Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Öppet må-fre kl. 9 - 15, tel. 0403 100 404, 0403 100 403 eller 0403 100 400 (växel)

Centralregistret

Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Öppet må-fre kl. 9-15

Tel. 0403 100 490 eller e-post: crkr@evl.fi

Församlingshem och kyrkhem

Ledande husmor Maarit Sauna-aho, tel. 0403 100 409

Jakobstads församlingscenter, Ebba Brahe esplanaden 2, tel. köket 0403 100 480

Kyrkostrands församlingshem, köket tel. 0403 100 482.

Esse församlingshem, köket tel. 0403 100 458

Purmo kyrkhem, köket tel: 0403 100 465

Bennäs kyrkhem, kontakta ledande husmor Maarit Sauna-aho tel. 0403 100 409. 

Begravningsplatser

Jakobstads gravgård, tel.                        0403 100 472

Pedersöre gravgård, tel.                          0403 100 475

Esse gravgård, tel.                                   0403 100 457

Purmo gravgård, tel.                                0403 100 466

 

 

Tag kontakt

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Församlingskansli
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad