Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i samfällighetens ekonomi och t.ex. om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Det fastställer också kyrkoskatteprocenten och beslutar om hur inkomsterna fördelas mellan församlingarna och samfällighetens stödfunktioner. Till gemensamma kyrkofullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval, som i vanliga fall förrättas vart fjärde år. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet består av 41 ledamöter. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är verkställande och förvaltande organ i den kyrkliga samfälligheten och leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Gemensamma kyrkorådet bereder ärendena som gemensamma kyrkofullmäktige skall fatta beslut om. Förvaltningsdirektören bereder ärendena till gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet tillsätts av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande verkar kyrkoherden i någon av församlingarna som hör till samfälligheten. Gemensamma kyrkorådet i vår samfällighet består utöver ordföranden och viceordföranden av 10 medlemmar.

 

Personalutskott, arbetsgrupper för fastighetsväsendet och begravningsplatserna

Under gemensamma kyrkorådet finns tre organ som bistår samfällighetens chefer med kunskap och fungerar som beredande organ till gemensamma kyrkorådet.

Personalutskottet består av tre ledamöter ur gemensamma kyrkorådet samt förvaltningssekreteraren och förvaltningsdirektören. Personalutskottet bereder personalärenden för gemensamma kyrkorådet och drar upp riktlinjer för samfällighetens och församlingarnas personalpolitik.

Arbetsgruppen för fastighetsväsendet granskar årligen tillsammans med fastighetschefen fastigheternas skick och behovet av renoveringar. Arbetsgruppens uppgift är att bistå fastighetschefen i beredningen av ärenden som berör fastighetsväsendet samt se över fastighetsbeståndet och –förvaltningen. Arbetsgruppen tillsätts för gemensamma kyrkorådets mandatperiod. Arbetsgruppen kan ha följande medlemmar: fastighetschefen och fyra förtroendevalda med två ersättare. Medlem och suppleant ska ha sakkunskap inom området och utbildning inom byggnads- och fastighetsområdet är en fördel.

Arbetsgruppen för begravningsplatserna sammankallas 1–2 gånger årligen för besiktning av begravningsplatserna och också för att diskutera andra frågor som har att göra med begravningsväsendet, t.ex. investeringar och behov av utvidgning av begravningsplatserna. Arbetsgruppens uppgift är att bistå församlingsträdgårdsmästaren i beredningen av ärenden som berör begravningsväsendet.

Arbetsgruppens mandatperiod följer gemensamma kyrkorådets mandatperiod. Arbetsgrupp för begravningsplatserna består av församlingsträdgårdsmästaren och två förtroendevalda.

 

Uppgifter som sköts gemensamt leds av direktioner

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet är värdförsamling för Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen och sjukhussjälavården. I det gemensamma församlingsarbetet är kommuner, staden och församlingar våra samarbetsparter.

Vår kyrkliga samfällighet är också värdförsamling för Kustens och Ålands centralregister. De betjänar medlemmar i medlemsregisterärenden med bl.a. ämbetsbevis och hindersprövningar. De registrerar också dop, konfirmation, vigslar och jordfästningar. Det regionala centralregistret betjänar medlemmarna i de flesta svenskspråkiga församlingarna men också i rikssvenska Olaus Petri församlingen och Tyska evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt en del finskspråkiga församlingar. 

Kustens IT-central är också en gemensam verksamhetsenhet som betjänar, hela det svenska kustområdet och de åländska församlingarna, men också en del finska församlingar, tyska församlingen i Finland samt rikssvenska Olaus Petri församlingen. Kustens IT-central erbjuder centraliserade dataadministrationstjänster.

Församlingsråden

Varje församling som tillhör en kyrklig samfällighet har var sitt församlingsråd. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Ordförande för församlingsrådet är församlingens kyrkoherde. Kyrkoherden leder församlingen tillsammans med församlingsrådet. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som i den kyrkliga samfällighetens budget anvisas för församlingsverksamheten samt beslutar om hur församlingens egendom används. Antalet medlemmar i ett församlingsråd är 8-16 beroende på församlingens folkmängd. Du hittar mera information om församlingarnas beslutsfattande på församlingarnas egna webbsidor.