Beslut i direktionerna

På den här sidan publiceras protokoll över sådana beslut i direktionerna där en församlingsmedlem får framställa begäran om omprövning eller anföra besvär.  Anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning publiceras i anslutning till varje beslut.

Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet publiceras endast ett omnämnande om att det sekretessbelagda ärendet behandlats.

I protokollet eller tjänsteinnehavarbeslutet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för begäran om omprövning eller besvärstiden löper ut.

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst den tid som har reserverats för begäran om omprövning eller anförande av besvär.