Gemensamma kyrkorådets beslut

På den här sidan publiceras protokoll över sådana beslut av gemensamma kyrkorådet där en församlingsmedlem får framställa begäran om omprövning eller anföra besvär.  Anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning publiceras i anslutning till varje beslut.

Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet publiceras endast ett omnämnande om att det sekretessbelagda ärendet behandlats.

I protokollet eller tjänsteinnehavarbeslutet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för begäran om omprövning eller besvärstiden löper ut.

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst den tid som har reserverats för begäran om omprövning eller anförande av besvär.

Gemensamma kyrkorådet 31.8.2023

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 11.9.2023 - 2.10.2023.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 8.9.2023
 

 

123 §
Val av entreprenör för rivning av före detta Dahllunds bokbinderi i Esse

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

Fastighetschef Thomas Kronholm har upphandlat rivningen av före detta Dahllunds bokbinderi som finns på adressen Magasingränd 1 i Esse. Byggnaderna som ska rivas är ett 1,5-plans egnahemshus och ett förråd på fastigheten RNr 599-415-14-25.

Upphandlingens totalvärde underskrider det nationella tröskelvärdet för tjänster och varor 60 000 euro exklusive mervärdesskatt och omfattas därför inte av Lagen om offentlig upphandling och koncession.

Upphandlingen gjordes som en riktad förfrågan till nio entreprenörer. Tidsfristen för att lämna in anbud gick ut 11.8.2023 kl 16.00. Inom utsatt tid lämnades åtta anbud in. Enligt offertförfrågan ska det förmånligaste anbudet väljas under förutsättning att alla krav i offertförfrågan uppfylls och att entreprenören uppfyller kraven på lämplighet. 

Södös Gräv & Transport Ab lämnade in det förmånligaste anbudet. Totalpriset för rivningsentreprenaden är 13 500,00 euro inklusive mervärdesskatt 24 procent.

Förvaltningsdirektörens förslag: 
  
Gemensamma kyrkorådet beslutar välja Södös Gräv & Transport Ab till entreprenör för att riva objekten på Magasingränd 1 i Överesse i enlighet med offertförfrågan. Totalpriset för entreprenaden är 13 500,00 euro inklusive mervärdesskatt 24 procent.

Gemensamma kyrkorådets beslut: 

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslaget.


124 §
Planering av Esse kyrkas spåntak

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

Som ett första led i att förnya spåntaket på Esse kyrka har fastighetschef Thomas Kronholm inlett med att dokumentera befintligt spåntak.

Skede 1: Fasadritningar saknas idag helt för Esse kyrka. Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab har gett anbud på 3D-skanning och uppgörande av en 3D-modell. Kyrkan och klockstapeln skannas med laser och resultatet är ett georefererat punktmoln i färg som bearbetas vidare i ett Cad-program till en 3D modell. 3D- modellen används sedan som grund för övrig planering och för uppgörande av slutliga ritningar. Anbudet är ca 9 500 euro exklusive moms och 11 780 euro inklusive moms. 

Skede 2: Ing.byrå Kronqvist har gett anbud på bygglovs- och konstruktionsplanering för taksaneringen , anbud ca 6 500 euro exklusive moms och 8 060 inklusive moms. Anbudet förutsätter att Skede 1 har blivit gjort. Här används 3D-modellen och i planeringsanbudet ingår:

Huvudplanering 
• Situationsplan
• Planritning, skärning
• Fasadritningar
• Lovansökan i Lupapiste
• Utredningar

Konstruktionsplanering
• Dimensionering, beräkningar
• Entreprenadförfrågan
• Entreprenadprogram
• Arbetsbeskrivning
• Arbetsskyddsdokument
• Konstruktions- och anslutningsdetaljer
• Utredningar

Kartläggning av kyrkans tak har blivit gjort 23.5.2023 (Daniel Wikström / Thomas Kronholm) där det framgår takspånens skick, undertakets material och skick mm. Rapport från besiktningen är under arbete och skall vara som grund för planeringen.

Upphandlingens totalvärde underskrider det nationella tröskelvärdet för tjänster och varor 60 000 euro exklusive mervärdesskatt och omfattas därför inte av Lagen om offentlig upphandling och koncession.

Förvaltningsdirektörens förslag: 
  
Gemensamma kyrkorådet beslutar godkänna 
1.    Offerten av Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab för att göra tredimensionella ritningar av Esse kyrka på 11 780,00 euro inklusive mervärdesskatt och
2.    Offerten som Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab gett på planeringen av Esse kyrkas taksanering på 8 060,00 euro inklusive mervärdesskatt.

Gemensamma kyrkorådets beslut: 

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslaget.

Anvisning om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär eftersom det enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att skriftligt begära omprövning av beslutet: 

Paragrafer i protokollet: 123, 124
 

2 ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet och tidsfristför omprövningsbegäran
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning.
Myndighet som omprövningsbegäran riktas till och kontaktinformation:

Gemensamma kyrkorådet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
Besöksadress: Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Postadress: PB 34, 68601 Jakobstad
E-post: pedersorenejdens@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 123, 124

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Tidsfristen för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för omprövningsbegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Begäran om omprövning ska vara framme senast den sista dagen för begäran om omprövning inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i omprövningsbegäran

Av begäran om omprövning ska framgå: 
–    namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
–    vilket beslut begäran om omprövning gäller
–    hurdan rättelse som yrkas
–    på vilka grunder rättelse yrkas. 

3 UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande 
enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet: Gemensamma kyrkorådet
Besöksadress: Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Postadress: PB 34, 68601 Jakobstad
E-post: pedersorenejdens@evl.fi
 
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Tiden för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll 

Av upphandlingsrättelsen ska framgå: 
–    namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
–    vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
–    hurdan rättelse som yrkas
–    på vilka grunder rättelse yrkas. 

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.
 
 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.