Gemensamma kyrkorådets beslut

På den här sidan publiceras protokoll över sådana beslut av gemensamma kyrkorådet där en församlingsmedlem får framställa begäran om omprövning eller anföra besvär.  Anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning publiceras i anslutning till varje beslut.

Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet publiceras endast ett omnämnande om att det sekretessbelagda ärendet behandlats.

I protokollet eller tjänsteinnehavarbeslutet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för begäran om omprövning eller besvärstiden löper ut.

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst den tid som har reserverats för begäran om omprövning eller anförande av besvär.

Gemensamma kyrkorådet 16.5.2024

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning.Öppna länk i ny flik

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 28.5.2024 - 5.7.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 27.5.2024.

 

Utdrag:

70 §

Prestationstillägg som betalas 2025

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

Gemensamma kyrkorådet beslöt 27.4.2023 § 71 att prestationstillägget som betalas 2024 betalas jämnt till alla anställda i det allmänna lönesystemet. Prestationstillägget beviljas de anställda vars anställningsförhållande varit sammanhängande minst fyra månader under utvärderingsperioden som är år 2023. Likaså skall anställningsförhållandet vara i kraft oavbrutet i minst fyra månader under år 2024 för att ett prestationstillägg ska kunna beviljas.

I Kyrkans Arbetsmarknadsverks cirkulär 7/2022 finns en Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstillägg 22.6.2022. I anvisningen betonas bland annat att det lokala systemet för prestationstillägget inte får leda till att alla anställda får ett prestationstillägg.

Ursprungligen godkände gemensamma kyrkorådet 13.12.2018 § 153 grunderna och kriterierna för tillämpningen av prestationstillägget.

Protokollsutdrag över beslutet 13.12.2018 § 153 att införa prestationstillägget bifogas.

Bilaga: A § 70 Protokollsutdrag gkr 13.12.2018 § 153

Bialga: B § 70 Bedömningskriterier med poängsättning

För prestationstilläggen ska årligen användas minst 1,1 % av det totala grundlönebeloppet för personalen inom det allmänna lönesystemet. Beloppet har varit lika stort för alla anställda oberoende av kravnivå. Numera är det möjligt att ha olika storlek t.ex. en procentsumma av grundlönen eller ett visst belopp per kravnivå. Ifall vi vill ändra på systemet ska vi förhandla lokalt om ändringarna. Totala budgeterade beloppet 2024 är 38 697,83 euro. Beloppet per anställd fastställdes till 26 euro per månad per i heltidsarbete, eftersom antalet anställda 1.1.2032 var 140 personer.

Chefernas åsikt över lag är att syftet med prestationstillägget inte uppnås. Systemet tar mycket tid i anspråk, eftersom man i början av uppföljningsåret ska föra ett samtal där målen ställs upp och senast i oktober ska man ha ett utvärderingssamtal. Däremellan skulle det vara bra att ha ett utvecklingssamtal som inte alls är knutet till en diskussion om lönen. Enligt Kyrkans arbetsmarknadsverks anvisning kan man sammanföra allt till ett samtal per år med en anställd dvs vid utvecklingssamtalet bedömer man prestationen samtidigt som man ställer upp nya mål för nästa bedömningsperiod.

Personalen verkar ha varit nöjda med att prestationstillägget har delats jämnt.

Eftersom gemensamma kyrkorådet beslöt att prestationstillägget som betalas 2024 utbetalas jämnt mellan anställda i det allmänna lönesystemet, behöver beslut tas om hur prestationstillägget som betalas 2025 tillämpas. Man behöver samtidigt komma ihåg att det redan förlöpt drygt fyra månader av bedömningsperioden som ligger som grund för de prestationstillägg som betalas 2025.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att prestationstillägget som betalas ut år 2025 tillämpas i enlighet med det system som gemensamma kyrkorådet godkände 13.12.2018 § 153.

Ärendets behandling:

Ove Snellman kom med motförslaget att fördela prestationstillägget som betalas år 2025 på samma vis som det fördelats år 2024. Cecilia Åminne och Gun Enqvist understödde Ove Snellmans förslag. Ordförande konstaterade att det inkommit ett understött motförslag vilket leder till omröstning. Mötet skred till omröstning där beredningens förslag var ja och Ove Snellmans förslag var nej. Omröstningen skedde som öppen omröstning med namnupprop vilket mötet godkände. Efter omröstningen konstaterades att rösterna föll 10–1 till förmån för Snellmans motförslag.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt att även 2025 fördela prestationstillägget jämnt mellan alla anställda i det allmänna lönesystemet. Prestationstillägget beviljas de anställda vars anställningsförhållande varit sammanhängande minst fyra månader under utvärderingsperioden som är år 2024. Likaså skall anställningsförhållandet vara i kraft oavbrutet i minst fyra månader under år 2025 för att ett prestationstillägg ska kunna beviljas.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Lotta Endtbacka lämnade in avvikande åsikt till beslutet och likaså gjorde förvaltningsdirektör Diana Söderbacka.

 

72 §

Begäran om omprövning, gemensamma kyrkorådets beslut 25.4.2024 § 56 Val av kyrkvaktmästare

En begäran om omprövning av gemensamma kyrkorådets beslut 25.4.2024 § 56 Val av kyrkvaktmästare har inkommit till kyrkliga samfälligheten fredagen 10.5.2024. Beslutet delgavs de som hade sökt tjänsten fredagen 3.5.2024. Begäran om omprövning har inkommit inom utsatt tid. Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten fått del av beslutet. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inget annat visas.

Det är sökande Tony Storrank som begär omprövning av gemensamma kyrkorådets beslut om val av kyrkvaktmästare. Storranks omprövningsbegäran bifogas.

Bilaga: A § 72

I sin begäran till omprövning framhåller Storrank att han under sin tid som anställd i kyrkliga samfälligheten huvudsakligen har vikarierat den kyrkvaktmästare som besuttit tjänsten. Storrank skriver att han sedan 12.6.2023 har haft helhetsansvaret för områdena som tjänsten innebär och att han också skött uppgifterna som hör till tjänsten som Fastighetsarbetare 2.

Storrank anser att han är den av de sökande som har mest relevant arbetserfarenhet för tjänsten. Storrank framhåller att det också är han som kommer att lära upp Elin Nylund som valdes till tjänsten.

Tjänsten som kyrkvaktmästare med huvudsakligt tjänsteställe vid Pedersöre kyrka hade sökts av fem personer. Tre av de sökande var behöriga för tjänsten. De som var behöriga var Tony Storrank, Elin Nylund och Catarina Nylund-Wentus.

Enligt KL 2 kap 10 § 2 mom ska den som anställs i tjänsteförhållande uppfylla särskilt föreskrivna eller av arbetsgivaren beslutade särskilda behörighetsvillkor, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i kyrkolagen.

På basis av en helhetsbedömning av ansökan och intervju bedömde beredningen att Elin Nylund var mest lämpad för tjänsten som kyrkvaktmästare.

Den som begär omprövning kräver rättelse av den bedömning av de sökande som arbetsgivaren gjort. Arbetsgivaren och den som tillsätter en tjänst har rätt att välja den av de sökanden till en tjänst, som uppfyller de formella kraven på behörighet, som arbetsgivaren anser vara mest lämpad för tjänsten. Då tjänsten tillsattes ansåg man att den breda kompetens och breda yrkeserfarenhet som Elin Nylund besitter gör att hon är mest lämpad för tjänsten. Nylund har bred erfarenhet enbart från församlingsarbete. Men också hennes arbetserfarenhet från övriga branscher är till nytta för arbetet som kyrkvaktmästare. Nylund har också en bred utbildning som gör att hon har en helhetsuppfattning om församlingen, arbete i församlingen, församlingen som organisation men också hur andra organisationer och företag fungerar.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar

  • konstatera att man inte förfarit lagstridigt då tjänsten tillsattes och
  • att det inte finns orsak att ändra sin bedömning av de sökande till tjänsten som kyrkvaktmästare och
  • att man håller fast vid sitt beslut att Elin Nylund är mest lämpad för tjänsten som kyrkvaktmästare.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag.

 

73 §

Ersättning för mertid och ersättning för sparad ledighet

Beredning: gemensamma kyrkorådets ordförande Lotta Endtbacka

Diana Söderbacka, förvaltningsdirektör, har under åren samlat på sig övertid som inte har kompenserats och hon har inte heller själv begärt ersättning. Merarbetet registreras i ett excel-dokument och i kalendersystemet Katrina. Det totala extraarbete som ackumulerats mellan 2011 och 2023 uppgår till 1081 timmar 14 minuter.

I lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan § 67, 653/2023, som rör preskriptionstiden för löneanspråk, anges följande:

En tjänsteinnehavare ska framställa ett skriftligt yrkande på lön eller en annan ekonomisk förmån som följer av tjänsteförhållandet, inom tre år från utgången av det kalenderår då löneposten eller förmånen borde ha betalats eller getts. Om yrkandet inte har framställts inom utsatt tid, har rätten till lön eller en annan ekonomisk förmån gått förlorad.

Förvaltningsdirektören har inte begärt ersättning för merarbete men det vore rimligt, med hänsyn till mängden arbetstimmar, att kompensera henne retroaktivt för tre kalenderår. Söderbacka har för sitt arbete som vikarierande fastighetschef erhållit en höjning av grundlönen med 5 % för perioden 16.8 – 31.12.2021, (Gkr 25.11.2021 § 188). Till förvaltningsdirektören har även betalats ett engångsarvode om 600 euro för skötseln av chefens för familjerådgivningen administrativa uppgifter under 2022, (Gkr 24.11.2022 § 170), men detta täcker inte övrigt merarbete.

Enligt § 194 i KyrkTAK om kontorsarbete och ersättning för mertidsarbete:

Mertidsarbete ersätts genom att betala den oförhöjda timlönen för varje merarbetstimme eller genom att under ordinarie arbetstid ge tjänsteinnehavaren/arbetstagaren 1 timme ledig tid mot varje mertidsarbetstimme.

Därutöver har förvaltningsdirektören tjänat in följande sparledighet; 2020:6 dagar 2021:18 dagar 2022: 18 dagar.  Årsledigheten för 2023 är 14 dagar och för innevarande ledighetsperiod 38 dagar. I diskussioner med förvaltningsdirektören har man enats om att föreslå att outtagen semester undantagsvis skulle kunna betalas ut kontant, dvs. totalt 42 dagar.

Förvaltningsdirektörens timlön är 34,22 euro/timme  år 2024.

Personalutskottet har behandlat ärendet 13.5.2024. Personalutskottet förordar att gemensamma kyrkorådet vidtar åtgärder gällande förvaltningsdirektörens arbetssituation. Personalutskottet förordar även att cheferna inom organisationen följer upp arbetstid och semesterdagar så att arbetsplatsen är hållbar för alla anställda.

Gemensamma kyrkorådets ordförandes förslag:

1) Ersättning för övertid betalas ut till förvaltningsdirektör Diana Söderbacka för åren 2021–2023. 2021: 93,58 h, 2022: 40,8 h, 2023: 80,8 h.

De 42 sparade ledighetsdagarna för 2020–2022 utbetalas som semesterersättning.

2) Gemensamma kyrkorådet vidtar enligt personalutskottets förordande åtgärder gällande förvaltningsdirektörens arbetssituation och cheferna inom organisationen följer upp arbetstid och semesterdagar så att arbetsplatsen är hållbar för alla anställda.

Ärendets behandling:

Förvaltningsdirektör Diana Söderbacka anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag.

 

74 §

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning.

Bilaga: A § 74

 

 

Gemensamma kyrkorådet 25.4.2024

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning.Öppna länk i ny flik

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 6.5.2024 - 27.5.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 3.5.2024.

 

Utdrag:

 

42 §
Anskaffning av minilastare till Purmo begravningsplats

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

I investeringsbudgeten finns ett anslag på 40 000 euro för att skaffa en minilastare. För den summan får man endast en begagnad minilastare. Den minilastare som vi har skulle vi sälja själva. Det är en Agromatic 760.

Utbudet av begagnade minilastare i den storlek som lämpar sig för arbete på begravningsplatser är rätt begränsat. Chefen för begravningsväsendet Marianne Bränn har begärt in priser på olika alternativ.

Anskaffningen underskrider det nationella tröskelvärdet för varuupphandling på 60 000 euro exklusive mervärdesskatt enligt lagen om offentlig upphandling och koncession 4 kap 25 §. Därför tillämpas inte lagen om offentlig upphandling på anskaffningen och vi kan göra inköpet direkt.

Bilaga: A § 42

Ärendets behandling: 

Marianne Bränn föredrog ärendet för gemensamma kyrkorådet enligt bilaga A § 42.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar 
-    köpa den begagnade minilastaren av märket Norcar 6226 med registernummer 165-IAT med bilsläpet DHH-949 till priset 52 000 euro inklusive moms. Frakt till Purmo ingår i priset. Ärendet justeras genast.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag. Ärendet justerades genast.


43 §
Målning av Jakobstads kyrkas klockstapel

Beredning: fastighetschef Thomas Kronholm

Totalkostnaden för målning av Jakobstads kyrkas klockstapel, 100 000 euro, finns i budgeten för år 2024. Klockstapelns övre del är i gott skick men nedre delen behöver målas. Upphandlingen av målningsarbeten för Esse klockstapel gav en tydlig bild av intresset bland entreprenörerna samt av prisnivån, så målet är att hållas på samma nivå även för Jakobstads kyrkas klockstapel. Om endast klockstapelns nedre del målas sommaren 2024 så finns det medel över att även måla en del på kyrkans mest utsatta fasadpartier. Fastighetschefen föreslår målning av klockstapelns nedre delar och dörrar samt en del av kyrkans fasadpartier mot söder/väster mot timdebitering. Målningsarbeten skulle utföras 3.6–31.8 dvs ca 13 veckor x 40h x 47 e/h = 24 440,00 euro. Tillkommer hyra för personlift och material, totala kostnadstaket läggs till 30 000 euro inklusive moms.

Timdebiteringsanbud har begärts in muntligt av tre entreprenörer:
Kuhlbergs Byggservice Ab    43.00 euro + moms
Pedecon Ab        45.00 euro + moms
Ny-Må Målarservice    38.00 euro + moms

Fastighetschefen förordar att Ny-Må Målarservice väljs för målningsarbeten vid Jakobstads kyrka sommaren 2024.  Bland Ny-Må Målarservice:s referenser kan omnämnas fasadmålning vid Seminariehuset (fd. Ahlbeckhuset) i Nykarleby 2023 samt invändiga målningsarbeten i Nykarleby kyrka 2023.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar välja Ny-Må Målarservice för målningsrbeten vid Jakobstads kyrka och klockstapel. Timdebiteringspriset är 47,12 euro inklusive mervärdesskatt. Beslutet är villkorligt, företagaren ska teckna en pensionsförsäkring för företagare. Paragrafen justeras genast.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag. Paragrafen justerades genast.

 

56 §
Val av kyrkvaktmästare

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

Gemensamma kyrkorådet beslöt vid sitt sammanträde 22.2.2024 § 23 att lediganslå tjänsten som kyrkvaktmästare med Pedersöre kyrka som huvudsakligt tjänsteställe. Ansökningstiden till tjänsten gick ut 2.4.2024 kl. 10.00.

Den vi söker ska vara en församlingstillvänd person som har yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet.

Tjänsteinnehavaren skall ha god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda finska i tal. Intyg över språkkunskaperna krävs i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Den som väljs till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten tillträds 13.5.2024 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 403. Grundlönen är 2406,19 euro per månad i heltidsarbete. Därtill kan eventuellt erfarenhetstillägg beviljas på basis av särskild ansökan. Villkoren för tjänsten fastställs i kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor. Arbetstiden är ordnad i perioder om fyra veckor, 153 timmar per period.

Inom utsatt tid inkom fem ansökningar. En ansökan inkom efter utsatt tid och kan därför inte beaktas då tjänsten tillsätts. En sammanställning av de sökande bifogas. Ansökningarna finns till påseende vid sammanträdet.
Bilaga: A § 56

Alla de fem sökande uppfyller kraven på utbildning som krävs för tjänsten. Tre av de sökande har intyg över att de har de språkkunskaper som krävs enligt språkstadgan. Dessa tre sökande är behöriga för tjänsten, eftersom de uppfyller både kraven på utbildning och språk. De som kan konstateras vara behöriga är: Elin Nylund, Catarina Nylund-Wentus och Tony Storrank. Mathias Willman har inget intyg över sina språkkunskaper i finska och Juha Olavi Hellstén har inte uppgett om han har kunskaper i andra språk än finska. Willman och Hellstén uppfyller därför inte kraven för tjänsten.

Av de fem sökande kallades fyra till intervju 16.4.2024: Elin Nylund, Catarina Nylund-Wentus, Tony Storrank och Mathias Willman. Intervjuerna utfördes enligt ett på förhand uppgjort frågeformulär. En intervjugrupp bestående av fastighetschef Thomas Kronholm, förvaltningsdirektör Diana Söderbacka och kyrkoherde Daniel Björk genomförde intervjuerna.
Forts. 56 §
De tre sökande som är behöriga för tjänsten är alla goda kandidater för tjänsten. På basis av en helhetsbedömning av ansökan och intervju bedöms Elin Nylund vara mest lämpad för tjänsten som kyrkvaktmästare. 

Elin Nylund har både en bred kompetens och yrkeserfarenhet som stöder varandra. Nylund har en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice, en teologie magisterexamen och ytterligare en yrkesexamen i affärsverksamhet.  Hon har också en bred yrkeserfarenhet bl.a. som socialhandledare vid flyktingförläggningen, diakoniarbetare, församlingskanslist och församlingsmästare i församlingen. Nylund har en varierad erfarenhet av kundbetjäning och administration både från arbete i församling och i företag. I arbetet som församlingsmästare i Munsala skötte hon förutom om gudstjänster och förrättningar i kyrkan också om begravningsplatsen.

Catarina Nylund-Wentus har lång erfarenhet av arbete i församlingen främst som ungdomsarbetsledare, men hon har också erfarenhet av arbete som kyrkvaktmästare. Nylund-Wentus har också två examina inom kyrkliga yrken, både en ungdomsledarexamen och kyrkvaktmästarexamen. Hennes långa församlingserfarenhet är en styrka.

Tony Storrank har både en merkonomexamen och en yrkesexamen i församlings- och begravningsservice. Han har erfarenhet av att arbeta som kyrkvaktmästare och sköter just nu de uppgifterna vid Pedersöre kyrka. Han har också en del erfarenhet av administrativt arbete.

I jämförelse med Nylund och Nylund-Wentus har Storrank sammantaget en kortare arbetserfarenhet. Både Catarina Nylund-Wentus och Elin Nylund har båda lång arbetserfarenhet. Men Elin Nylunds breda kombination av yrkeserfarenhet och utbildning bedöms vara till stor nytta i arbetet som kyrkvaktmästare. Därför föreslås hon väljas till tjänsten som kyrkvaktmästare.

Enligt tjänsteinstruktionen ska församlingsrådet i Pedersöre församling ge sitt utlåtande innan tjänsten tillsätts. Församlingsrådet har gett sitt utlåtande 23.4.2024 och gett sitt bifall till förvaltningsdirektör Diana Söderbackas bedömning av kandidaternas lämplighet. Det betyder att de förordar att Elin Nylund väljs till kyrkvaktmästare.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar
-    att Elin Nylund väljs till kyrkvaktmästare i tjänsteförhållande som gäller tillsvidare från och med 13.5.2024,
-    att en prövotid om 6 månader tillämpas,
-    att läkarintyg T ska uppvisas innan tjänsten tillträds,
-    att lön betalas enligt minimilönen i kravgrupp 403 + lokala justeringspotterna 1.4.2013 och 1.1.2020, sammanlagt 2406,19 euro per månad i heltidsarbete,
-    att arbetstiden är heltid och ordnad i fyra veckors periodarbete, 153 timmar per period,
-    att huvudsakliga tjänstestället är Pedersöre kyrka.

Forts. 56 §
Paragrafen justeras genast.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag. Paragrafen justerades genast.


60 §
Miljöprogram

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka 

Kyrkliga samfälligheten har sammanställt ett inventeringsschema över miljöarbetet i samfälligheten och församlingarna. Gemensamma kyrkorådet beslöt 14.12.2023 § 185 att utarbeta ett miljöprogram enligt det förnyade programmet för Kyrkans miljödiplom.

Utifrån inventeringsrapporten har ett miljöprogram gjorts upp. Miljöprogrammet har behandlats i ledningsgruppen. Förvaltningssekreterare Anna Övergaard, som också utsetts till miljöansvarig av gemensamma kyrkorådet har sammanställt förslaget till miljöprogram. Förslaget bifogas.
Bilaga: A § 60

Gemensamma kyrkorådet ska godkänna miljöprogrammet och be domkapitlet om en extern granskning. Utvärderaren gör en granskningsrapport som hen lämnar till domkapitlet. Det är sedan domkapitlet som eventuellt ger förslag till Kyrkostyrelsen att kyrkliga samfälligheten ska beviljas miljödiplom. Ifall Kyrkostyrelsen beviljar miljödiplomet gäller det för fem år från den tidpunkt som de fastställer. Därefter ska kyrkliga samfälligheten och församlingarna bedriva miljöarbetet enligt det miljöprogram som nu godkänns.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar godkänna miljöprogrammet i bilagan och anhålla om kyrkans miljödiplom genom att be Borgå stifts domkapitel om en extern granskning.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag.

 

61 §
Initiativ angående olycksfallsförsäkringar

Beredning: förvaltningsdirektör Diana Söderbacka 

Församlingsmedlem och förtroendevald Antero Varila har gjort ett initiativ om olycksfallsförsäkringar för förtroendevalda och personal. Initiativet bifogas.
Bilaga: A § 61

Enligt KL 3 kap 3 § har en församlingsmedlem rätt att ta initiativ i ett ärende som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning. Initiativtagaren ska informeras om vilka åtgärder församlingen har vidtagit med anledning av initiativet.

Förvaltningsdirektörens förslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna initiativet för kännedom och ger tjänstemännen i uppdrag att bereda ett svar på initiativet till gemensamma kyrkorådet och Antero Varila.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Gemensamma kyrkorådet beslöt enhälligt enligt förslag.

 

62 §
Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning.
Bilaga: A § 62
 

 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.