Tjänsteinnehavarbeslut

På den här sidan publiceras protokoll över sådana beslut av kyrkliga samfällighetens tjänsteinnehavare där en församlingsmedlem får framställa begäran om omprövning eller anföra besvär.  Anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning publiceras i anslutning till varje beslut.

Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet publiceras endast ett omnämnande om att det sekretessbelagda ärendet behandlats.

I protokollet eller tjänsteinnehavarbeslutet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för begäran om omprövning eller besvärstiden löper ut.

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst den tid som har reserverats för begäran om omprövning eller anförande av besvär.

De tjänsteinnehavares protokoll som publiceras på den här sidan är: förvaltningsdirektören, fastighetschefen, ledande husmor, chefen för begravningsväsendet, direktören för centralregistret, dataadministrationschefen, chefen för familjerådgivningen och ledande sjukhusprästen.

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

Fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Ledande husmor
Husmorstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Direktör för centralregistret
Centralregister
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
Dataadministrationschef
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Kållbyvägen 7, avdelning B3
68600 Jakobstad
Tf chef för Familjerådgivningen, Familjerådgivare, Lösningsfokuserad terapeut
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser