Särskilda bestämmelser för begravningsplatserna


Allmänheten har fritt tillträde till begravningsplatserna mellan klockan 7.00 och 22.00. 

Vid högtider såsom allhelgonadagen, julen och nyårsdagen samt aftonen före dessa helger och skärtorsdagen till påskdagen är begravningsplatserna öppna för allmänheten dygnet runt.

På begravningsplatsen iakttas tystnad och ett värdigt uppträdande.

Gemensamma kyrkorådet och personalen ansvarar för att frid och ordning råder på begravningsplatsen.

I övrigt bör följande iakttas:
•    Under pågående begravning skall störande verksamhet ställas in.
•    Gravar, planteringar och gräsmattor får inte skadas.
•    Begravningsplatsen får inte användas för genomfart.
•    Motorfordonstrafik och parkering är tillåten endast på särskilt anvisade områden. På övriga områden får motorfordon användas endast för transport av stoft eller gravvård samt nödvändig servicekörning. Begravningsplatsens gångar skall hålla fordonens vikt.
•    På graven får placeras en gravvård i enlighet med gravgårdens dispositionsplan. En gravvård skall vara färdig då den hämtas till begravningsplatsen och den skall resas omedelbart. Gravvårdar placeras på tjälfri mark på de områden som inte har gemensam sockelsten.
•    Graven skall ställas i ordning genast efter att arbetet är slutfört. Om en grav intill skadats skall den genast repareras. Sönderkörda gräsmattor och övriga skador kan debiteras den som orsakat dem.
•    Enskilda personer får inte utföra arbete på gravarna under söndagar och helgdagar.
•    Hundar får inte rastas på begravningsplatsen.
•    Begravningsplatsen är inte en lekplats för barn.
•    Avfall skall föras till för ändamålet reserverad plats.
•    Tobaksrökning är förbjuden i förrättningskapell, bårhus och under pågående begravning.
 

Jakobstads begravningsplats i höstfärger. Johanneskapellet skymtar mellan de gulgröna lönnarna.
Jakobstads begravningsplats i höstfärger. Johanneskapellet skymtar mellan träden.