Information till förtroendevalda

 

Här hittar du information som är bra att känna till för förtroendevalda.

Sammanträdesarvoden

Till förtroendevalda i församlingsråden, gemensamma kyrkorådet, gemensamma kyrkofullmäktige, direktioner, valnämnder samt kommissioner och arbetsgrupper som tillsatts av gemensamma kyrkorådet betalas sammanträdesarvode. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde i december 2014 de sammanträdesarvoden som tillämpas räknat från 1.1.2015:

Gemensamma kyrkofullmäktige/gemens. kyrkoråd/församlingsråd                            50,00 euro

Kommissioner/arbetsgrupper                                                                                              40,00 euro

Tjänstemän                                                                                                                              31,58 euro

Ordförandens och sekreterarens arvode höjs med 50 %, likaså höjs arvodet för sammanträden över 3 h med 50 %.

Fullmäktigeordförandens årsarvode 500,00 euro.

Tjänstemännens sammanträdesarvoden bestäms i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, och kan enligt avtalet för åren 2014 till 2016 fastställas till högst 31,58 euro (fr.o.m. 1.8.2014).

Sammanträdesarvoden betalas i enlighet med närvaroförteckningen för sammanträdet en gång per år i efterskott (vanligen i januari).

 

Resekostnadsersättning

Till förtroendevalda betalas kilometerersättning för resan mellan bostaden och sammanträdesplatsen. Ersättningens belopp betalas i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om resekostnadsersättningar (år 2015 betalas 0,44 euro/kilometer med bil). Mötessekreteraren skickar runt en lista på sammanträdet där ledamöterna kan fylla i antalet kilometer som man önskar få ersättning för. Resekostnadsersättningen betalas i samband med utbetalningen av sammanträdesarvoden en gång per år i efterskott (vanligen i januari).