Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Församlingarnas verksamhet påverkas av coronaviruset

12.3.2020 19.06

Med anledning av myndigheternas och kyrkostyrelsens rekommendationer har församlingarnas ledning vidtagit försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Därför förekommer det ändringar i församlingarnas verksamhet. Följ annonseringen på församlingarnas webbplatser och i sociala medier.

Diana Söderbacka, förvaltningsdirektör

INFORMATION OM PEDERSÖRE, JAKOBSTADS SVENSKA och JAKOBSTADS FINSKA FÖRSAMLINGARS VERKSAMHET (uppdaterat 17.3.2020)


I den situation som nu råder vill vi i församlingarna skydda de av våra medmänniskor som är särskilt utsatta för risker som coronaviruset medför.

Därför följer vi centrala myndigheters beslut och rekommendationer. Stora förändringar sker i församlingarnas verksamhet.

Vid behov får ni gärna ta kontakt med församlingarnas anställda, som finns till för er. Ta i första hand kontakt via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns på församlingarnas websidor, där även uppdateringar införs kontinuerligt.

Här ser du hur olika verksamhetsformer påverkas tills vidare.

Gudstjänstlivet

- Inga öppna gudstjänster firas, utan gudstjänsterna firas som webbkyrka. Informationen om hur du kan delta i webbgudstjänsten finns på församlingarnas webbsidor.

- Pedersöre och Jakobstads svenska församlingar samarbetar i det att webbgudstjänst härefter firas kl 12.00. Jakobstads finska församling håller sin webbgudstjänst kl 10.

- Pedersöre kyrka är öppen för enskilt samtal, bön, stillhet och ljuständning kl 13.00-14.00. Personal finns på plats.

Jordfästningar (uppdaterat 30.3.2020)

- De officiella direktiven är att jordfästningar i första hand skall förrättas vid graven. Diskutera platsen och andra arrangemang med jordfästningsprästen. Myndigheternas begränsning på 10 personer gäller fortsättningsvis. Enligt  biskoparnas uppdaterade direktiv den 18.3. kan de allra närmaste anhöriga delta. De allra närmaste är i de flesta fall make/maka samt barn med familjer. Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd mellan de deltagande. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta. Minnesstunder kan inte för tillfället hållas i våra lokaler.

- I första hand används nu vardagar som jordfästningsdag. 

När undantagstillståndet är över kan man ordna en minnesstund som är öppen för flera.

Dop

- Dop förrättas i Pedersöre kyrka och i Achreniussalen i Esse församlingshem med beaktande av myndigheternas beslut om maxantal närvarande vid förrättningen.

- I första hand används nu vardagar som dopdag.

- Tyvärr måste vi undvika hemdop.

Vigslar

- Vigslar förrättas i Pedersöre kyrka och i Achreniussalen i Esse med beaktande av myndigheternas beslut om maxantal närvarande vid förrättningen.

- Inga bröllopsfester kan bokas i samfällighetens lokaler.

Övriga samlingar

- Övriga samlingar i församlingens regi tar paus.

Musikverksamhet

- Samtliga körer och musikgrupper tar för tillfället paus.

- Inga offentliga musikframträdanden ordnas i församlingens regi.

- Undervisningen i Jakobstads svenska församlings musikskola avslutas för terminen.

Ungdomsverksamheten

- Församlingens ungdomssamlingar och hjälpledarskolning tar paus.

Verksamheten bland barn

- Föräldraklubbarna samt Dagklubbs- och öppna dagklubbsverksamheten tar paus.

- Söndagsskolan avbryter sin verksamhet för terminen.

- Inga församlingsfadderhembesök genomförs.

Eftisverksamheten

- Stadsförsamlingarnas eftisverksamhet tar paus från och med onsdag 18.3.2020.

Diakonin

- Församlingarnas syföreningar och andra vuxengrupper tar paus

- Även Lunch för daglediga, Tehusverksamheten, U-Klubben och sorgesamlingar tar paus.

- Loppisverksamheten i Missionsstugan och i Drängstugan tar paus.

- Alla andakter på sjukhus, åldringshem, vårdinrättningar o.dyl. är inhiberade.

- Diakonins mottagningsverksamhet sker i första hand via telefon- och mailkontakt.

Kanslierna

- Ta i första hand kontakt via telefon eller mail till Gravkontoret och församlingskanslierna.


Även i detta läge får vi förtrösta på Gud. I Psaltaren 23 läser vi:

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.


Jakobstad och Pedersöre 16.3.2020

Kaj Granlund
Kyrkoherde

Jockum Krokfors
Kyrkoherde

Lotta Endtbacka
Kyrkoherde

Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör