Till nyhetslistan

Protokoll från direktionen för Kustens IT 25.10.2023

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning har publicerats på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden

3.11.2023 - 17.11.2023.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 2.11.2023.

Besluten kan läsas här.

Erland Sundqvist
Dataadministrationschef
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

9.11.2023 10.39