Präst och kantor

 

Medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan

För präst och kantor från en församling inom den kyrkliga samfälligheten betalas inga ersättningar. Om de anhöriga önskar en annan präst eller kantor bör de själva sköta kontakterna och stå för eventuella omkostnader.

I undantagsfall kan en präst från någon annan kristen kyrka eller annat kristet samfund få förrätta jordfästningen då detta är den avlidnes klart uttalade vilja. Om detta skall man i varje fall komma överens med församlingens kyrkoherde (Kyrkoordningen 2:22).

 

Inte medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan

Församlingens kyrkoherde kan upplåta kyrka eller kapell för jordfästning som förrättas av präst som tillhör annat samfund än vår evangelisk-lutherska kyrka.

Om de anhöriga anhåller om det kan luthersk präst förrätta jordfästningen om det inte strider mot den avlidnas önskan eller, om prästen, på grund av den uppfattning som han erhållit vid själavårdande samtal eller på annat sätt, anser att det föreligger tillräckliga skäl för en jordfästning (KO 2:23).

 

Samtal med prästen

För alla parter är det viktigt att de anhöriga har kontakt med den präst som skall förrätta jordfästningen. Prästen tar kontakt med de anhöriga och kommer överens om tid och plats för samtal. Med prästen kan de anhöriga tala om allt som hör samman med dödsfallet och jordfästningen. Prästen kontaktar kantorn men de anhöriga kan även vid behov själva ta kontakt med kantorn.